VĂN BẢN PHÁP QUY: VĂN BẢN TỈNH HÀ TĨNH
Văn bản HTX Hà Tĩnh
Văn bản tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Trung ương
VĂN BẢN PHÁP QUY: VĂN BẢN TỈNH HÀ TĨNH (18 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu văn bản
Download
BC_KIEM_DIEM_BCH
29/6/2016
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH
BC-LMHTX
29/6/2016
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI V
328/KH-UBND
13/8/2014
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ HÀ TĨNH 2015
498/KH-UBND
21/11/2014
KẾ HOẠCH PHÁ TRIỂN CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỞ THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT GỮA CÁC HỘ DÂN VÀ DONH NGHIỆP THÔNG QUA HTX, THT GIAI ĐOẠN 2014-2020
53/2013/NQ-HĐND
13/7/2013
NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020
91/2014/NQ-HĐND
16/7/2014
Nghị quyếtVề việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
90/2014/NQ-HĐND
16/07/2014
Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
62 /2014/QĐ-UBND
15/09/2014
Quyết định Về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020.
67 /2014/QĐ-UBND
10/10/201
Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,gắn với xây dựng nông thôn mới.
47/2014/QĐ-UBND
20/8/2014
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH.
Số: 2519/QĐ-UBND
28/08/2014
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN
QĐ 135/QĐ-UBND
13/01/2014
Quyết định quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân tiên phong đi đầu triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất hoang hoá bạc màu các xã ven biển để đầu tưu sản xuất kinh doanh rau, củ, quả công nghệ cao.
27/2011/QĐ-UBND
06/09/2011
Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
135/QĐ-UBND
13/01/2014
Quyết định tam thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhan tiên phong đi đầu triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất hoang hoá............
39/2012/NĐ-CP
27/04/2012
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
SKHĐT
30/7/2011
Tổng hợp đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đến tháng 7/2011
30/2007/QĐ-UBND
12/7/2007
Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
05/2011/QĐ-UBND
6/4/2011
Quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 
VIDEO CLIPS
Nông nghiệp Hà Tĩnh, tiềm năng và lợi thế
Thành Lê - Hà tĩnh mình thương & Cảm xúc từ câu hò
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - Thu Hiền
Video Hà Tĩnh Quê Mình
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 132 - Tất cả: 545,435
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.881544 - 0393.881836 -Fax: 0393.882891
Email: lienminhhtx@hatinh.vn - Website: http://lienminhhtxhatinh.org
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net

Báo hà tĩnh | Công thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh | Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh | Liên minh HTX Việt Nam | Chương trình gửi nhận VB |