VĂN BẢN PHÁP QUY: VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
Văn bản HTX Hà Tĩnh
Văn bản tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Trung ương
VĂN BẢN PHÁP QUY: VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG (18 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu văn bản
Download
BỘ CÂU HỎI
2015
BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT HTX 2012
19/CT-TTg
24/7/2015
CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ
Số: 2261/QĐ-TTg
15/12/2014
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
03/2014/TT-BKHĐT
26/05/2014
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
04/2008/TT-BKH
09/07/2008
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
151/2007/NĐ-CP
10/10/2007
NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
23/2012/QH13
20/11/2012
LUẬT HỢP TÁC XÃ
Số 193/2013/NĐ-CP
21/11/2013
Nghi định quy định chi tiết một số điều của luật HTX 2012
87/2005/NĐ-CP
11/7/2005
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
04/2004/TT-BKH
13/12/2004
THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 04/2004/TT-BKH NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ 5 NĂM 2006 – 2010
88/2005/NĐ-CP
11/7/2005
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 88/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ
272/2005/QĐ-TTg
31/10/2005
QUYẾT ĐỊNH Của Thủ tướng Chính phủ số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010)
02/2006/TT-BKH
13/2 /2006
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã và các mẫu giấy tờ dùng trong hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã (gọi tắt là Nghị định 88/2005/NĐ-CP)
246/2006/QĐ-TTg
27/10/2006
Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
18/2003/QH11
21/10/2003
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010
177/2004/NĐ-CP
12/10/2004
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003
77/2005/NĐ-CP
9/6/2005
NGHỊ ĐỊNH Về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã
151/2007/NĐ-CP
10/10/2007
NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 
VIDEO CLIPS
Nông nghiệp Hà Tĩnh, tiềm năng và lợi thế
Thành Lê - Hà tĩnh mình thương & Cảm xúc từ câu hò
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - Thu Hiền
Video Hà Tĩnh Quê Mình
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 53 - Tất cả: 589,276
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.881544 - 0393.881836 -Fax: 0393.882891
Email: lienminhhtx@hatinh.vn - Website: http://lienminhhtxhatinh.org
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net

Báo hà tĩnh | Công thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh | Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh | Liên minh HTX Việt Nam | Chương trình gửi nhận VB |