Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của liên hiệp HTX công nghiệp - TTCN Hà Tĩnh | Gia nhập
Gia nhập - Thủ tục gia nhập
Bản in
Tin đăng ngày: 1/9/2011 - Xem: 11017
Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của liên hiệp HTX công nghiệp - TTCN Hà Tĩnh

I. phần mở đầu

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nêu rõ: “Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với doanh nghiệp nhà nước. Khi hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã”.
Để tiếp tục thực hiện nghị quyết TW5, thực hiện luật HTX năm 2003, và với mục tiêu là đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của nền kinh tế. Từng HTX nếu không đổi mới phương thức hoạt động, không mạnh dạn, năng động và tăng cường khả năng liên kết, không phát huy tốt nội lực thì tình trạng dậm chân tại chỗ là lẽ tất yếu. Tư duy dụt dè ngại va chạm trong thị trường trong thời kỳ hội nhập nền kinh kế, bảo thủ trì trệ sẽ làm cho kinh tế tập thể chậm phát triển.
Việc ra đời Liên hiệp HTX là một trong những nội dung đã được thể hiện trong Nghị quết trung ương 5 và Liên hiệp HTX là loại mô hình toàn diện cả về kinh tế - chính trị - xã hội mang lại hiệu quả cho tập thể và của các thành viên tham gia.

II. nội dung phương án hoạt động:
A. Mục tiêu:
Liên hiệp HTX lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của thành viên góp phần xoá đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các xã viên HTX, phát triển cộng đồng. Phát triển Liên hiệp HTX trong công nghiệp - TTCN vừa nhằm phát huy quyền tự chủ của kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ phát triển. Gắn phát triển Liên hiệp HTX với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá công nghiệp - TTCN và xây dựng nông thôn mới, không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Các nước phát triển ở Đông Nam á, Đông Bắc á, Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ phong trào Liên hiệp HTX phát triển rất mạnh do có sự liên kết thành Liên hiệp HTX từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

1. Về mặt kinh tế.
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các thành viên và của Liên hiệp HTX, trên cơ sở tăng cường sức mạnh của các HTX thành viên liên kết lại (mỗi một HTX thành viên nằm trong vùng kinh tế có ưu thế đặc thù riêng, cả về điều kiện thuận lợi của từng thành viên, địa lý, con người, ngành nghề sản xuất kinh doanh, mô hình dịch vụ, nhu cầu thị trường, nhu cầu của người dân là đối tượng mà HTX phục vụ) phát huy nội lực của từng HTX.
Liên hiệp HTX phát triển kinh tế theo mục đích:
- Cho các HTX thành viên.
- Cho xã viên trong các HTX thành viên.
- Lợi ích của cộng đồng: Cùng chính quyền đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết các yêu cầu của xã hội về việc làm, xoá đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng để phục vụ sản xuất và đời sống.
- Tham gia thị trường trong nước và quốc tế, hiện đại hoá công nghệ, cạnh tranh có lãi.
- Mỗi HTX gắn với những làng, xã, phố có ngành nghề truyền thống, có nhu cầu liên kết, chia sẻ lợi thế bù đắp những yêu cầu đầu vào đầu ra, phấn đấu mỗi HTX làm nòng cốt dịch vụ và tham gia xây dựng mô hình, mỗi làng, xã, phố có sản phẩm dịch vụ độc đáo.

2. Về mặt xã hội.
Phát huy và duy trì nền kinh tế tập thể theo định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường. Liên hiệp HTX có tác động lớn vào nền kinh tế quốc dân, vào quan hệ sản xuất ngày càng hoàn thiện và phát triển để tiến tới có quan hệ sản xuất hiện đại và tiên tiến.
- Hài hoà lợi ích của các HTX thành viên trong liên hiệp và xã viên của HTX thành viên, mỗi người dân trong vùng được hưởng lợi ích kinh tế, văn hoá, xã hội ngày càng tăng từ hoạt động của Liên hiệp HTX.
- Xây dựng nông thôn mới mang bản sắc văn hoá truyền thống văn minh, hiện đại.
- Xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Về chính trị:
Thành lập Liên hiệp HTX là mở ra cách làm ăn mới, mang tính thương mại, khẳng định vị trí của HTX trong chế độ XHCN, một xã hội hướng tới tương lai tốt đẹp hơn thể hiện vai trò kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá công nghiệp - TTCN nông thôn, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN.
B. Tổ chức bộ máy liên hiệp HTX:

Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã.
Liên hiệp HTX công nghiệp - TTCN Hà Tĩnh tổ chức Bộ máy quản lý là Hội đồng quản trị, đứng đầu Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị được Đại hội thành viên bầu ra với số lượng từ 5 – 7 thành viên. Bộ máy điều hành hoạt động của Liên hiệp là Ban giám đốc, gồm 1 Giám đốc và 2 phó giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm.
Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát của Liên hiệp được Đại hội thành viên bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, số lượng gồm 3 thành viên và nhiệm kỳ là 5 năm.
Giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Liên hiệp HTX có các phòng, ban chức năng chuyên môn giúp việc và các thành viên tham gia.

C. tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ:
1. Những khó khăn, thuận lợi:
a. Những thuận lợi cơ bản:
- Tập hợp được sự hợp tác giữa các thành viên tạo nên sức mạnh của một tập thể để có thể cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường;
-
-
-
-
-
b. Những khó khăn:
- Liên hiệp HTX mới thành lập nên bước đầu hoạt động sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn về việc tìm kiếm những thị trường đầu ra và đầu vào cho các dịch vụ với mức giá cạnh tranh, về nguồn vốn hoạt động…. đòi hỏi đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, điều hành Liên hiệp HTX cần nhiệt huyết.
-
-
-
-
-
2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:
- Cung ứng dịch vụ đầu vào:
- Thu mua, hoàn thiện, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho xã viên các HTX thành viên.
- Tiếp thu và chuyển giao những tiến bộ KHKT hiện đại tiên tiến vào sản xuất.
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, quản lý cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý của các HTX thành viên.
- Tận dụng những nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng, các khoản hỗ trợ để cho thành viên vay vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
-
-
-
-
-

3. Kế hoạch hoạt động cụ thể năm 2008:
3.1. Những nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu thực hiện:
-
-
-
-
3.2. Các giải pháp cụ thể:
-
-
-
4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008 - 2012:
4.1. Nêu ra các chỉ tiêu, nội dung công việc cần làm, tính toán những kết quả dự kiến sẽ đạt được trong từng năm:
-
-
-
4.2. Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cả giai đoạn từ 2008 - 2012:
(Nêu được cách thức tổ chức sản xuất, cách bố trí và sử dụng nguồn nhân lực, vận dụng các trang thiết bị máy móc vào quản lý, sản xuất để đạt được kết quả mà đã đề ra trong phần chỉ tiêu thực hiện kế hoạch)….
d. trích lập các quỹ.
Tuy thời gian đầu hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm đầu hoạt động Liên hiệp HTX phấn đấu đạt mức lãi trên ……… triệu đồng. Sau khi trừ các khoản nộp thuế và nghĩa vụ với nhà nước, phần còn lại sẽ được phân phối như sau:
Trích:
- Quỹ phát triển sản xuất:   50%
- Quỹ khen thưởng và đại hội xã viên: 10%
- Quỹ phúc lợi xã hội:   10%
- Quỹ dự phòng:    10%
Còn 20% chia cho thành viên dưới hình thức cổ tức.
* Phần trả lương cho cán bộ trong HĐQT.

Chức danh Hệ số lương 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 1 
Phó tổng giám đốc 0,8 
Uỷ viên HĐQT 0,8 
Trưởng ban kiểm soát 0,8 
Uỷ viên ban kiểm soát 0,7 
Kế toán trưởng 0,8 
Kế toán viên 0,6 
Thủ quỹ, thủ kho, cán bộ kỹ thuật  0,5 
Đội trưởng đội dịch vụ 0,4 

T/M hđqt LH HTX nn Hà Tĩnh
Chủ tịch HĐQT

 
 
VIDEO CLIPS
Nông nghiệp Hà Tĩnh, tiềm năng và lợi thế
Thành Lê - Hà tĩnh mình thương & Cảm xúc từ câu hò
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - Thu Hiền
Video Hà Tĩnh Quê Mình
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 338 - Tất cả: 519,062
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.881544 - 0393.881836 -Fax: 0393.882891
Email: lienminhhtx@hatinh.vn - Website: http://lienminhhtxhatinh.org
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net

Báo hà tĩnh | Công thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh | Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh | Liên minh HTX Việt Nam | Chương trình gửi nhận VB |